Niniejszy dokument określa warunki korzystania ze strony internetowej Planet Car Dariusz Opertowski - Autoryzowanego Dealera Ford Polska („Strona Internetowa”) zwanej dalej Planet Car, zarówno w odniesieniu do gości, jak i zarejestrowanych użytkowników korzystających ze Strony Internetowej („Użytkownicy”) – („Warunki Korzystania”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza, że Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Korzystania i zgadza się ich przestrzegać. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Warunkami Korzystania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania ze Strony Internetowej.


INFORMACJE O NAS

planetcar.pl  to strona internetowa administrowana przez firmę Planet Car Dariusz Opertowski zarejestrowaną w Polsce z siedzibą przy ul. Kobielskiej 32a m. 7/8, 04-355 Warszawa.


DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do Strony Internetowej ma charakter tymczasowy, a Planet Car zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników (patrz poniżej). Planet Car nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdyby z jakiegokolwiek powodu Strona Internetowa była niedostępna w jakimkolwiek momencie lub przez jakikolwiek okres. Od czasu do czasu Planet Car może ograniczyć zarejestrowanym Użytkownikom dostęp do niektórych części lub całości Strony Internetowej. Jeżeli Użytkownik wybierze samodzielnie lub otrzyma przydzielony przez Planet Car kod identyfikacyjny, hasło lub inne informacje udostępniane w ramach procedur bezpieczeństwa, należy traktować te informacje jako poufne i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. Planet Car ma, w każdym momencie, prawo do dezaktywowania kodu identyfikacyjnego Użytkownika lub hasła, niezależnie czy zostały one wybrane samodzielnie przez Użytkownika czy przydzielone mu przez Administratora, jeżeli zdaniem Administratora Użytkownik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przedsięwzięcie wszelkich działań niezbędnych do zagwarantowania sobie dostępu do Strony Internetowej. Użytkownik zobowiązuje się także zagwarantować, że wszystkie osoby, które mają dostęp do Strony Internetowej za pośrednictwem łącza internetowego Użytkownika, są świadome niniejszych Warunków Korzystania i zobowiązują się ich przestrzegać.


PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Poprzez korzystanie ze Strony Internetowej Użytkownik potwierdza, że Planet Car jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na Stronie Internetowej i materiałów na niej opublikowanych. Materiały te są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wzorów użytkowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do wydrukowania jednej kopii i pobierania fragmentów każdej strony (stron) ze Strony Internetowej na własny użytek a także informowania innych osób o materiałach opublikowanych na Stronie Internetowej.

Zabrania się Użytkownikowi modyfikowania w jakikolwiek sposób kopii papierowej lub cyfrowej jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych i korzystania z jakichkolwiek ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio lub grafiki w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.
Planet Car (oraz wszelkie podmioty współpracujące z Planet Car) muszą być zawsze uznani jako autorzy materiałów na Stronie Internetowej. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania w całości lub w jakiejkolwiek części materiałów ze Strony Internetowej w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody lub licencji ze strony Planet Car. Jeżeli Użytkownik wydrukował, skopiował lub pobrał jakikolwiek materiał ze Strony Internetowej z naruszeniem niniejszych Warunków Korzystania, jego prawo do korzystania ze Strony Internetowej zostanie natychmiast zawieszone, zaś Planet Car dodatkowo zdecyduje, czy Użytkownik zostanie zobowiązany do zwrotu lub zniszczenia części lub wszystkich kopii materiałów wykonanych przez Użytkownika.


OPIERANIE SIĘ NA ZAMIESZCZONYCH MATERIAŁACH

Komentarze lub inne materiały zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny. Planet Car nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za konsekwencje opierania się na takich komentarzach lub materiałach przez osoby odwiedzające Stronę Internetową lub osoby, które mogą zapoznać się z jej zawartością.


STRONA INTERNETOWA ULEGA REGULARNYM ZMIANOM

Planet Car dokłada starań, aby regularnie aktualizować Stronę Internetową i może zmienić jej zawartość w dowolnym momencie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Planet Car może zawiesić dostęp do Strony Internetowej lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Jakikolwiek materiał na Stronie Internetowej może okazać się w danym momencie nieaktualny, zaś Planet Car nie ma obowiązku aktualizować takich materiałów.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ PLANET CAR

Materiały wyświetlane na Stronie Internetowej zamieszczane są bez jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnień co do ich dokładności lub kompletności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Planet Car, inne podmioty z grupy kapitałowej Planet Car oraz powiązane z Planet Car osoby trzecie niniejszym oświadczają, iż nie udzielają jakichkolwiek gwarancji co do zawartości Strony Internetowej oraz zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania ze Strony Internetowej lub wszelkich innych powiązanych z nią stron internetowych oraz wszelkich materiałów umieszczonych na Stronie Internetowej.


INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH NA STRONIE

Użytkownik, korzystając ze Strony Internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Planet Car informacji na temat Użytkownika i gwarantuje, że wszystkie dane dostarczone przez Użytkownika są prawidłowe.


WIRUSY, HACKING I INNE NARUSZENIA

Zabrania się niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów o złośliwym lub technologicznie szkodliwym charakterze. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony Internetowej, serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa Planet Car lub do serwerów, komputerów lub baz danych połączonych ze Stroną Internetową. Zabrania się atakowania Strony Internetowej poprzez atak typu „odmowa usługi” DoS lub DDoS.

W myśl obowiązujących przepisów, naruszając niniejsze postanowienie, Użytkownik może popełnić przestępstwo. Planet Car zgłosi takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będzie z nimi współpracować, ujawniając tożsamość atakującego. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania w jeden ze sposobów opisanych w niniejszym punkcie, prawo do korzystania ze Strony Internetowej zostanie natychmiast zawieszone.

Planet Car nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez atak DDoS, działanie wirusów lub innych szkodliwych technologicznie materiałów, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały Użytkownika na skutek korzystania przez niego ze Strony Internetowej lub pobierania przez Użytkownika jakichkolwiek materiałów opublikowanych na niej lub na innych stronach internetowych połączonych linkami ze Stroną Internetową.


LINKI DO STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownicy mogą tworzyć linki do Strony Internetowej, o ile jest to dokonywane w sposób legalny i nie zaszkodzi dobremu imieniu Planet Car, a Użytkownicy nie będą z tego tytułu czerpać korzyści. Przedmiotowe linki nie mogą w żaden sposób sugerować istnienia jakiegokolwiek związku z Planet Car, potwierdzenia lub poparcia ze strony Planet Car, jeżeli takowe nie mają miejsca.

Zabrania się umieszczania linków do Strony Internetowej na stronach internetowych, które nie są własnością umieszczającego linki Użytkownika.

Zabrania się umieszczania Strony Internetowej w ramce na innej stronie internetowej jak również linków do jakiejkolwiek części Strony Internetowej, innej niż jej strona główna. Planet Car zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na umieszczanie linków bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się link do Strony Internetowej, musi być zgodna pod każdym względem z niniejszymi Warunkami Korzystania.

Jeżeli Użytkownik chce wykorzystać materiał ze Strony Internetowej w inny sposób niż opisany powyżej, należy skierować prośbę o umożliwienie takiego wykorzystania do osoby kontaktowej w Planet Car odpowiedzialnej za niniejszą Stronę Internetową.


LINKI ZE STRONY INTERNETOWEJ

W przypadku, gdy Strona Internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te znajdują się na Stronie Internetowej wyłącznie w celach informacyjnych. Planet Car nie ma żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych lub zasobów oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, jak również za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z tych stron internetowych lub zasobów.


SĄDY I PRAWO WŁAŚCIWE

Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z lub odnoszących się do korzystania ze Strony Internetowej będzie właściwy dla siedziby Planet Car Dariusz Opertowski sąd w Warszawie, w Polsce. Jednakże Planet Car zastrzega sobie prawo do występowania z roszczeniami przeciwko Użytkownikowi z tytułu naruszenia niniejszych Warunków Korzystania w kraju zamieszkania danego Użytkownika. Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu.


ZMIANY

Planet Car może dokonać modyfikacji niniejszych Warunków Korzystania w dowolnym momencie poprzez zmianę Strony Internetowej. Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać Stronę Internetową, zwracając uwagę na wszelkie dokonane zmiany, ponieważ są one wiążące dla Użytkowników. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Korzystania mogą być zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu Strony Internetowej.


PRZEPISY KOŃCOWE

 

Jeżeli poszczególne postanowienia Regulaminu są lub staną się nieważne, ważność pozostałych warunków użytkowania pozostaje nienaruszona.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ford Polska Sp. z o.o.,

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług przez
  Ford Polska Sp. z o.o. podmiotu za pośrednictwem Planet Car Dariusz Opertowski, co jest zgodne
   z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 3. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

 4. dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

 5. administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny i zautomatyzowany,

 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane profilowaniu,

 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

 10. w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ford Polska Sp. z o.o. , pod adresem:

Dział Obsługi Klienta

Ford Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

lub na adres e-mail: kontakty@ford.com